м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618

Громадські об’єднання: З 1 січня 2013 все по новому.

Громадські об’єднання: З 1 січня 2013 все по новому.

     З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про громадські об’єднання». З прийняттям цього закону змінено порядок створення, реєстрації та внесення змін для громадських об’єднань. Зокрема, відповідно до цього Закону, наказом Мінюсту від 14.12.2012 р. №1842/5 затверджено нові бланки заяв, що подаються до реєструю чого органу для реєстрації громадськиї об’єднань.
Новий Закон не стосується політичних партій, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, та будь-яких інших організаційно-правових форм.
Для громадського об’єднання встановлено лише дві організаційно-правові форми: громадська організація (громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи) та громадська спілка (громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи). При цьому, громадські організації (які є юридичними особами) можуть створювати громадські спілки.
Чітко розділене поняття «засновник» та «член» ГО. Кількість засновників ГО – не менше двох. Вік – не менше 18 років (для молодіжної та дитячої – не менше 14 років). Повноваження засновників завершуються відразу після реєстрації об’єднання (далі засновники стають членами ГО). Членами ГО можуть бути особи віком від 14 років, а для молодіжних і дитячих – вік вказується у статуті, з урахуванням вимог Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».
Також визначено, що громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Тому члени ГО не мають права на частку його майна, а доходи чи активи ГО не можуть розподілятись між ними. При цьому, ГО – юридична особа може бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, здійснювати підприємницьку діяльність (якщо це передбачено статутом), створювати товариства, підприємства, для досягнення мети ГО, засновувати засоби масової інформації. 
    Немає обмежень діяльності по території.Тобто поширення діяльності ГО не обмежується певною територією і може діяти на всій території України. Вимоги є лише до ГО із статусом всеукраїнського. Цей статус надається, якщо ГО має відокремлені підрозділи у більшості територіальних одиниць, і підтвердило цей статус подачею відповідної заяви.
 Всеукраїнський статус ГО перевіряється кожного року. Для цього ГО має подавати реєстраційну картку про підтвердження відомостей. 
Необхідно врахувати, що незалежно від територіального статусу, документи на реєстрацію необхідно подавати органу юстиції за місцезнаходженням ГО. 
Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до його статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
     Вимоги до найменування громадського об’єднання передбачені ст. 10 Закону України «Про громадські об’єднання» та Наказом Мінюст «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу»          № 368/5 від 05.03.2012, зокрема п.2.14 Найменування громадського об’єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»).
Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому Законом України «Про громадські об’єднання» порядку. 
Назва громадського об’єднання не може містити посилання на організаційно-правову форму. 
Потрібно чітко відмежовувати поняття «найменування» та «назва». Наприклад, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УСПІХ», де ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ – це організаційно-правова форма, а «УСПІХ» – власна назва. В лапки беремо лише власну назву.
Ще одна дуже важлива вимога – всі літери в найменуванні – ВЕЛИКІ. Можна також застосовувати тільки такі розділові знаки, як лапки (" "), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@) та арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) і римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M) цифри. 
Власна назва громадського об’єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.
Власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та може містити інформацію про його вид («екологічне», «правозахисне» тощо).
Власна назва громадського об’єднання може містити ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом
Найменування викладається українською мовою. Разом із такою назвою, можна також дати і іноземною мовою. Можна (але не обов’язково), затвердити скорочене найменування. 
Назва мусить бути унікальною – тобто відрізнятись від назв вже зареєстрованих ГО, або щодо яких прийняте повідомлення. Необхідно врахувати, що одинаковість найменувань перевіряється не по конкретній території, а по базі даних всієї України.
    Реєстрація громадського об’єднання. Громадське об’єднання (громадська організація або громадська спілка) для отримання статусу юридичної особи має бути зареєстроване відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», з урахуванням особливостей встановленими Законом України «Про громадські об’єднання».
Найголовніша особливість – незалежно від територіального статусу, реєстрацію здійснює орган юстиції за місцезнаходженням ГО (районне або міське управління юстиції). Ще одна важлива особливість – реєстрація ГО здійснюється БЕЗКОШТОВНО.
Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою Мінюстом (заяву необхідно адресувати на відповідне управління юстиції), до якої додаються:
1) примірник протоколу установчих зборів;
2) статут (у двох примірниках);
3) відомості про керівні органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
4) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.
Заяву, відомості та реєстраційну картку підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій.     Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об'єднання засвідчується нотаріально.
Для реєстрації громадської спілки, крім вищезазначених документів, подаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб. Документом, що підтверджує структуру власності засновників-юридичних осіб може бути Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Всі документи складаються українською мовою.
Реєструючий орган протягом семи робочих днів зобов’язаний прийняти рішення – або про реєстрацію, або про відмову в реєстрації, або про доопрацювання документів, або про залишення документів без розгляду. 
     Повідомлення про утворення громадського об'єднання. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення.
Для повідомлення про утворення громадського об'єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою Мінюстом, до якої додаються:
1) примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих зборів;
2) відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання, а в разі якщо засновником є юридична особа приватного права, - її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;
3) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, до яких додається письмова згода цієї особи.
Заява підписується засновниками громадського об'єднання або особою (особами), уповноваженою представляти громадське об'єднання, а справжність їх підписів засвідчується нотаріально. 
     Внесення змін до відомостей про громадське об'єднання як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про громадські об’єднання».
Згідно п. 2 ст. 14 Закону: Громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського або повідомлення про утворення громадського об'єднання, про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання.
     Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється:
1) за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, шляхомсаморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об’єднання».

Послуги