м. Київ, вул. Феодори Пушиної, будинок 8А, офіс 618
Вартість:
4 000 грн. ("під ключ" + печатка)
Терміни:
3 днi
Замовити реєстрацію громадської організації

Реєстрація громадської організації

Відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання"

Громадське об'єднання - це  добровільне  об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація  - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

ГО утворюються і діють на принципах:

 • рівності перед законом;
 • добровільності;
 • прозорості, відкритості та публічності;
 • самоврядності;
 • вільного вибору території діяльності;
 • відсутності майнового інтересу в учасників організації.

Порядок реэстрації громадскої організації

1 КРОК реєстрації громадської організації - проведення установчих зборів

Спочатку необхідно провести збори засновників громадської організації, на якому повинен вестися протокол цих зборів.

Засновниками ГО можуть бути не лише громадяни України, та юридичні особи, а й особи без громадянства або іноземці. Вони повинні перебувати на території України на законних підставах і досягти 18 річного віку.

Що стосується молодіжної та дитячої ГО – 14 років.

Ще однією вимогою до засновників являється їх дієздатність.

Для створення ГО спочатку скликаються установчі збори на яких повинні бути присутні всі засновники. На протязі всіх зборів ведеться протокол засідання.

Протокол установчих зборів повинен складатися з:

 • дати та місця проведення установчих зборів;
 • списку осіб, які брали участь у зборах;
 • рішення про утворення ГО із вказаними цілями його діяльності;
 • рішення про назву та за наявності скороченого найменування ГО;
 • рішення про затвердження статуту організації;
 • рішення про обрання керівника, органів правління відповідно до Статуту ГО;
 • зазначення особи (осіб), що мають право представляти інтереси ГО у правовідносинах з державою та іншими особами, та вчиняти дії від імені ГО. Якщо ГО створюється без наміру створення юридичної особи, або не обирається орган правління – такого рішення не потрібно.
 • Визначення особи (осіб), які мають право здійснювати реєстраційні дії.

В Протоколі можуть зазначатися й інші рішення прийняті на установчих зборах. Потім, він підписується головуючим та секретарем зборів.

Приклад Протоколу

На протязі двох місяців після проведення установчих зборів ГО повинна бути зареєстрована.

Що стосується найменування (назви) ГО, викладається державною мовою. Воно складається з двох частин: загальної та власної назви.

Власна назва має містити інформацію про статус об’ єднання («молодіжне», «всеукраїнське»). ГО може мати скорочену назву, яка визначається на зборах.

Право на використання свого найменування ГО набирає з моменту своєї реєстрації.

2 КРОК складання статуту громадської організації

Детальні рекомендації щодо складання статуту громадської організації

Статут ГО має містити:

 • найменування ГО, (за наявності скорочене найменування);
 • визначення цілей та напрямків своєї діяльності;
 • права та обов’язки членів ГО та порядок набуття та припинення членства в організації;
 • повноваження керівних органів, порядок їх формування та зміни, термін повноважень, і порядок визначення особи, уповноваженої представляти ГО;
 • періодичність засідань та процедуру прийняття рішень керівними органами ГО;
 • порядок звітування керівних органів перед іншими членами ГО;
 • порядок оскарження рішень або дій керівних органів та розгляду скарг;
 • джерела надходження та порядок використання коштів та майна ГО;
 • порядок створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів ГО;
 • порядок внесення змін до статуту;
 • порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації ГО, а також, щодо використання його коштів та майна, що залишилося після саморозпуску чи реорганізації;
 • можуть передбачатися інші додаткові положення, що не суперечать чинному законодавству.

3 КРОК подача документів на реєстрацію громадської організації

Державна реєстрація громадської організації:

Реєстрація ГО здійснюється органами виконавчої влади на які покладено такий обов’язок безоплатно, за місцезнаходженням організації.

Керівник або особа (особи), які уповноваженні представляти ГО при реєстрації, протягом 2 місяців після утворення організації подають (надсилають поштовим відправленням) органу уповноваженого здійснювати таку реєстрацію (управління юстиції), за місцезнаходженням ГО заяву відповідної форми.

До якої додається:

 • примірник протоколу установчих зборів
 • 2 примірника статуту ГО
 • відомості про керівні органи організації (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших органів, посади в керівних органах, номери тел., інших засобів зв’язку, і відомості про особу (осіб), які мають право представляти інтереси ГО)
 • заповнену реєстраційну карту на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Всі перечисленні документи підписує керівник або особа (особи), які мають право представляти інтереси ГО в процесі реєстрації.

Справжність підпису зазначених осіб на заяві про реєстрацію засвідчується нотаріально.

У разі, коли засновник ГО іноземна юридична особа, додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження.

Всі подані документи повинні викладатися державною мовою.

Якщо не протязі 2 місяців після прийняття рішення на установчих зборах про створення ГО документи не були поданні до відповідних органів, таке ГО не вважається утвореним.

На підставі поданих документів на протязі 7 робочих днів орган, уповноважений зареєструвати ГО прийняти рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ГО, про направлення документів на доопрацювання або залишення документів без розгляду по суті.

Причини відмови в реєстрації:

 • наявність у статуті та рішеннях, зазначених у протоколі про створення ГО, пунктів, що не відповідають Конституції України та чинному законодавству;
 • порушення вимог ЗУ «Про громадські об’єднання»

При відсутності заперечень та причин для не реєстрації ГО уповноважений орган:

 • приймає рішення, яке оформлюється в формі наказу про реєстрацію ГО;
 • вносить до Реєстру громадських об’єднань відомості про зареєстроване ГО та забезпечує внесення відомостей про зареєстроване ГО як юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ;
 • видає (надсилає рекомендованим листом) керівнику або особі, яка уповноважена представляти ГО виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки установленого Кабінетом Міністрів України зразка та один примірник Статуту з відміткою про реєстрацію.

На доопрацювання документи про реєстрацію відправляються у випадках:

 • невідповідність документів ЗУ «Про громадські об’єднання»;
 • виявлення у Статуті ГО положень, що суперечать ЗУ «Про громадські об’єднання» та іншим ЗУ;
 • порушення порядку створення ГО, як юридичної особи.

Документи залишаються без розгляду у випадках:

 • документи подані не в повному обсязі;
 • неповнота відомостей у поданих документах, яку не можливо самостійно усунути;
 • документи подані особою, яка не мала на це повноважень;
 • документи подані з порушенням строку подання документів для реєстрації.

Для усунення недоліків надається 6 місяців.

ГО зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку від держави. Вони зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов ‘ язкові платежі.

Оценить: Рейтинг 3,5 - 14 голосов

Дополнительные услуги

Послуга Вартість Терміни
Виписка, Витяг, Довідка 500 грн. від 1-го робочого дня
Ідентифікаційний код для іноземця 750 грн. 10 днів

Завантажити бланки

Питання - відповіді

Открыть общественную организацию

стоимость открыть общественную организацию??? с печатью,юр адресом у нас в районе,статут ну всё как и должно быть.и сроки ?спасибо

Відповідь: Стоимость регистрации Общественной организации 3500грн. Срок регистрации около 10 рабочих дней. Стоимость аренды адреса – 1800грн./год без почтового обслуживания и 3000грн./год с почтовым обслуживанием.

Регистрация протоколов

Скажите пожалуйста какой срок и есть ли обязанность по регистрации в юстиции протоколов заседания общественной организации?

Відповідь: Предоставлять в органы юстиции необходимо только те Протоколы, которые содержат в себе решения об изменениях в уставные документы Организации либо в иные ведомости Организации которые содержатся в реестрах.

Благотворительная организация

Добрый вечер.Скажите пожалуйста ,а сколько будет стоить создать благотворительную организацию.Приблизительная сумма за все документы и квитанции сколько будет составлять?Хочу понять какой должен быть стартовый капитал.

Відповідь: Стоимость услуг по регистрации Благотворительной организации, в нашей компании, составляет 3500грн., "под ключ".

Спортивная федерация

Вы регистрируете спортивный федерации?

Відповідь: Наша компания занимается регистрацией предприятий разной направленности, в том числе и спортивной. Процесс и сроки регистрации зависят от того какую организационно-правовою форму/форму собственности будет выбрано для регистрации. Для регистрации спортивной организации наиболее подходящей является Общественная организация или Общественный союз, но можно зарегистрировать и в форме Общества с ограниченной ответственностью. Наши специалисты с удовольствием помогут Вам в решении Вашего вопроса!

регистрация некоммерческой организации

Добрый день. Могу ли я зарегистрировать некоммерческую организацию с мед. услугами (которые не противоречат целям моей организации), имея мед. образование? Сколько по времени занимает регистрация?

Відповідь: Здравствуйте! Спасибо что обратились в нашу компанию! Да, конечно Вы можете зарегистрировать некоммерческую организацию с мед. Услугами. Срок регистрации 10-15дней. Будем рады Вам помочь!

общественная организация

Добрый день,мы участники АТО,хотим создать общественную организацию садоводов,что для этого нужно и можете ли Вы помочь в регистрации?Какая цена?

Відповідь: Мы с удовольствием поможем Вам в регистрации Общественной организации. Для начала работы там необходимы: Паспортные данные и идентификационный номер учредителей (не менее двух), их контактные телефоны; Данные членов органов управлении Организации, руководителя Организации; Название Организации; Местонахождение Организации; Направления деятельности Организации. Стоимость услуги – 3500грн.

регистрация общ. орг

1. Можо ли в Уставе общ орг. предусмотреть должность Президента, вице президента и указать размеры оплаты ежемесячной?(без создания юр. лица)2.Могут ли учредители быть директорами, президентамиорганизации?3. Можно ли в уставе предусмотреть международную деятельность и порядок оплаты командировок?3.Может ли орг. заключать договора с иностранными партнерами на сотрудничество?Спасибо

Відповідь:

Как зделать ИА ГО

Кто подскажет, есть громадська организация, допустим ГО "Молодь-спорт", по уставу основные цели - работа с молодежью, организация досуга для молодежи, организация спортивных мероприятий и т.д.И для осуществления деятельности этого ГО (издание газеты, аккредитация журналистов и т.д) нам нужно зарегистрировать информагентство.Соответственно варианты:1. ГО сама по себе подает документы в миньюст о том что она же хочет являтся информагентством (то есть паралельно прописываем в уставе что помимо прочего мы занимаемся информационной деятельностью)2. ГО основывает предприятие обьединения граждан (то есть типа ТОВ но основатель наша ГО) которое в свою очередь регистрируется как информагентство

Відповідь:

Задати питання

Корисні статті

Відгуки

Користувач: Andriy 25 серпня 2016 р. 10:50:57
Що цікаве, що в Україні з 15 тисяч зареєстрованих благодійних організацій тільки біля 2000 реально діють, тобто всього 15%, 90% з них взагалі не звітують перед Фіскальною службою. Чому? Ось тут знайшов відповідь www.pravoconsult.com.ua/reyestratsiya-gromadskoyi-organizatsiyi-sposib-uhilennya-vid-splati-podatkiv, що громадські організації для досягнення мети своєї діяльності можуть створювати підприємницькі організації або установи. Тому нерідко трапляються випадки, коли ГО використовують для приховування доходів, відмивання грошей та зниження податків! так а навіщо було тоді створювати такі норми, щоб дозволяти ГО ухилятися від податків?
Залишити відгук
Ваша оцінка:
Послугу можна замовити або отримати консультацію за телефонами (044) 331-14-47 или (098) 028-75-33